понеделник, 29 май 2017 г.

Съдът взе решение относно таксата "сградна инсталация"


Миналата седмица Гражданската колегия на ВКС  излезе с тълкувателно решение по въпроса "В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда –етажна собственост, прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на потребителите?" Съдът реши, че за отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда – етажна собственост, се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката, които не противоречат на разпоредбата на чл.62 във връзка с пар.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
Това всъщност  това означава,че таксата "сградна инсталация" не противоречи на Закона за защита на потребителите, според който гражданите не са длъжни да плащат за нежелана услуга. Това се разбира от тълкувателното  решение на Върховния касационен съд, публикувано на 25 май 2017г и според Гражданската колегия на ВКС потребител на топлинна енергия не е отделният собственик или ползвател на апартамент, а самата етажна собственост като отделният собственик не може сам да се откаже изцяло от парно и да не плаща за общите части.
http://advokatpetkova.com

събота, 27 май 2017 г.

Правото на пешеходеца да пресича?!?


http://advokatpetkova.com/component/content/article?id=448

http://www.vks.bg/Dela/NK_2016_02_TD.pdf

Правото на пешеходеца да пресича пътното платно на пътека и светофар е абсолютно, но не и безусловно. Ако той също не е спазил правилата и бъде блъснат докато пресича на пътека или светофар, се приема, че е налице съпричиняване при смърт или телесна повреда. Така е прието с решението наа Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд по Тълкувателно дело №2 от  декмеври 2016 година.

http://advokatpetkova.com

 

сряда, 24 май 2017 г.

Как да обжалваме ТЕЛК?http://advokatpetkova.com/

Заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) могат да обжалват:

1. решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
2.решенията на НЕЛК – пред Административния съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Органите на медицинската експертиза могат и по своя инициатива да отменят или да изменят неправилни решения на по-долустоящите органи, както и да връщат техните решения за отстраняване на грешки или непълноти в тримесечен срок от постановяването им.
Ръководителят на НЕЛК може да разпореди преразглеждане на неправилни или противоречиви решения на нейните състави в тримесечен срок от издаването им.
Решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.
Жалбата или протестът се подава в писмена форма.

http://advokatpetkova.com

сряда, 17 май 2017 г.

Издръжка на дете

http://www.advokatpetkova.com


Съгласно  Семейния кодекс (СК) всеки родител е длъжен  да осигурява условия на живот, необходими за развитие на детето. Когато родителските права на детето са предоставени за упражняване на единия родител, то другия е длъжен да заплаща издръжка в размер, определен от съд.
Може да се търси издръжка и за минало време. Размерът на издръжката се определя според нуждите на детето и възможностите на родителя, който я дължи.
Родителят дължи издръжка на своето дете до навършване на пълнолетие, както и след това, ако детето учи редовно в средно и висше учебно заведение, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение.
След навършване на пълнолетие обаче, задължението за даване на издръжка не е безусловно. Законът поставя изискване детето да не може да се издържа от доходите си или от използване на имуществото си и родителят да може да дава издръжката без особени затруднения.

http://www.advokatpetkova.com

четвъртък, 11 май 2017 г.

Блогът на адвокат Кавазова-Петкова: Процедура по осиновяване

Блогът на адвокат Кавазова-Петкова: Процедура по осиновяване: Българското законодателство определя 3 хипотези, в които осиновяването е задължително е пълно: 1. когато осиновяваният е дете на неи...

Процедура по осиновяванеhttp://advokatpetkova.com

Българското законодателство определя 3 хипотези, в които осиновяването е задължително е пълно:
1. когато осиновяваният е дете на неизвестни родители;
2. когато родителите са дали предварително съгласие за пълно осиновяване;
3. в случая по чл. 93, ал. 2 и 3 СК.
В останалите случаи осиновяването може да бъде както пълно, така и непълно.
Компетентен да се произнесе по искането за осиновяване е окръжният съд по местонахождение на регионалната дирекция по социално подпомагане, чийто Съвет по осиновяване е определил осиновяващия
За да се осигурят в максимална степен интересите и закрилата на децата, законодателят е установил редица условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде допуснато осиновяването:
Осиновяващ може да бъде само дееспособно лице, което не е лишено от родителски права
Осиновяващият да е вписан в Националния регистър на осиновяващите за пълно осиновяване. Това изискване не се прилага, когато:
- съпруг осиновява дете на своя съпруг;
- внук се осиновява от дядо и баба или от единия от тях;
- осиновител е роднина по съребрена линия от трета степен;
- при осиновяване от настойник или попечител или от семейство на роднини или близки, при които детето е настанено по съдебен ред.
Осиновяван може да бъде само лице, което при подаване на молбата за осиновяване не е навършило осемнадесет години.
Никой не може да бъде осиновен от две лица, освен ако те са съпрузи.
 Никой не може да бъде осиновен втори път, докато не е прекратено съществуващото осиновяване. Посочените две забрани (в т. 2.4. и 2.5.) не се прилагат, когато осиновяващ е съпругът на лицето, което вече е осиновило същия осиновяван.
 Осиновяващият трябва да е най-малко с петнадесет години по-възрастен от осиновявания.
Към всяка регионална дирекция за социално подпомагане се създава Съвет по осиновяване, който се състои от председател - директорът на съответната регионална дирекция за социално подпомагане, и членове - ръководителят на специализираната институция, в която е настанено детето, както и на институцията, предоставяща услуги от резидентен тип, юрист, определен от областния управител, лекар, определен от директора на регионалния център по здравеопазване, педагог, определен от регионалния инспекторат по образование, и психолог, определен от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
Съветът по осиновяване определя за всяко дете от регистъра в регионалната дирекция за социално подпомагане подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписването му в регистъра, изразените от предпочитания, качествата му, дали не е бил определян за подходящ осиновяващ на друго дете и не е подал в срок молба за осиновяване, както и другите обстоятелства от значение за осиновяването.
Регионалната дирекция за социално подпомагане писмено уведомява първия подходящ осиновяващ за детето и неговите данни, както и за условията, при които може да осъществи личен контакт с него със съдействието на съответната дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
Съветът по осиновяване може да определи за подходящ осиновяващ за детето лице, което осъществява приемна грижа като приемно семейство, ако е вписано в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване и е полагало грижи за детето не по-малко от една година от настаняването му за отглеждане в семейството. В този случай регионалната дирекция за социално подпомагане писмено уведомява осиновяващия.
В 1-месечен срок от получаване на уведомлението осиновяващият, може да подаде до съда молба за осиновяване чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.
Регионалната дирекция за социално подпомагане изпраща на съда молбата за осиновяване заедно с цялата преписка в 3-дневен срок от получаването й.
В случай че определеното за подходящо лице писмено откаже предложението или не подаде молба за осиновяване в 1-месечния срок, Съветът по осиновяване в 14-дневен срок уведомява следващия подходящ осиновяващ за детето. Отказът или неподаването на молба се отбелязва в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване .
В общия случай компетентен да разгледа молбата за осиновяване е окръжният съд по местонахождението на Регионалната дирекция за социално подпомагане, чийто Съвет по осиновяване е определил осиновяващия (това е Съветът по настоящ адрес на детето).
Окръжният съд разглежда молбата за осиновяване в съдебно заседание, при закрити врати в 14-дневен срок от постъпването й. Съдът изисква доклад от дирекция "Социално подпомагане", а в хода на делото изслушва:
- заключението на прокурора;
- осиновявания, ако е навършил 14 години.


Новият акт за раждане на детето се съставя от длъжностното лице по гражданското състояние в общината или кметството, посочено в съдебното решение въз основа на заверен препис от решението на съда. Актът се съставя в тридневен срок от получаване на преписа.


http://advokatpetkova.com

сряда, 10 май 2017 г.

Блогът на адвокат Кавазова-Петкова: Покупка на недвижим имот(апартамент, къща)

Блогът на адвокат Кавазова-Петкова: Покупка на недвижим имот(апартамент, къща):     Първата стъпка е свързана с  прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот , е който ще бъдпредмет на  сделк...

Покупка на недвижим имот(апартамент, къща)

 

 

Първата стъпка е свързана с  прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот, е който ще бъдпредмет на  сделка.  Предварителното проучване на правния статут на недвижимия имот и проследяване на правото на собственост на продавача е гаранция за сключването на сделката.

Втората  стъпка: сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот.

Предварителният договор ви  защитава от евентуални проблеми, свързани с осъществяването на сделката. Той може да защитава както интересите на купувача, така и на продавача. Всичко зависи от волята на страните и до какво ще се договорят те.

Осъществяваме  цялостно правно съдействие и адвокатска защита при сделки с недвижими имоти.

http://www.advokatpetkova.com 

понеделник, 8 май 2017 г.

Погасяване на данъчни задълженияЗадълженията за данъци с в категорията публични вземания на държавата. Съгласно чл.171 от ДОПК същите се погасяват с изтичане на 5 години, считано от 1 януари на годината, в която е следвало да се извърши плащането.Това означава, че ако задълженията за данъци е трябвало да се платят например през 2015 г., давностният срок ще тече от 1.01.2016 г. и изтича на 1.01.2021 г.
Дължими са данъците за последните 5 години, т.к. за предходните периоди задълженията са погасени по давност. За целта следва да се направи писмено възражение за погасяването им по давност пред съответната ТД на НАП.


http://advokatpetkova.com

неделя, 7 май 2017 г.

Кредитортие не могат да ви вземат единственото жилищеРазпоредбата на чл.444, т.7 ГПК предоставя защита на длъжника – физическо лице, като постановява, че изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл.39, ал.2 от Закона за собствеността. Идеята на закона е да се запази основата за нормално съществуване на длъжника и неговото семейство. Привилегията, установена в чл.444, т.7 ГПК съществува в полза на длъжника по изпълнителното производство, без оглед на това, дали той се е позовал на нея. Тази разпоредба е от публичен характер и за спазването й съдебният изпълнител следва да следи служебно, като при насочване на изпълнение върху жилището на длъжника е длъжен да събере сведения дали той и членовете на семейството му, с които живее заедно, притежават друг жилищен имот и ако не притежават, дали жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, с оглед определената площ за задоволяване на жилищните нужди по Наредбата за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство, както и че надвишаващата част от него отговаря на условията на чл.39, ал.2 ЗС.
В случая, съдът намира, че такава преценка не е извършена от ЧСИ Николов при насочване на публичната продан върху процесното жилище. В Наредбата за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство, приета с ПМС № 31/15.02.2008 г. са определени нормите за жилищните нужди при насочване на принудително изпълнение върху жилище на длъжника, като съгласно чл.2, ал.1, т.2 от същата наредба, нормата при двучленно семейство е 40 кв.м. жилищна площ.

 http://advokatpetkova.com/

петък, 5 май 2017 г.

Какво да правите, когато получите Заповед за изпълнение?
Не сте си платили дадено задължение?
Дали към Топлофикация, дали към някои мобилен оператор?
Пред вас като евентуални длъжници на топлофикационното дружество са налице няколко възможности, както следва:
А.  Да платите в двуседмичен срок, посочената в заповедта за изпълнение сума – сбора от всички суми, по посочения пример.
В случай, че считате за основателно искането за плащане (реално дължите) на “Топлофикация “ ЕАД или нямате доказателства за това, че не дължите исканата от вас сума, или няма изтекла във ваша полза погасителна давност (3-годишна) или други доказателства, които да установяват неоснователността на претендираната сума, то е най-добре да платите задълженията си.
Плащането може да извършите в пълен размер по посочената в Заповедта банкова сметка. Но следва да имате предвид, че последните години “Топлофикация София” ЕАД допуска в този двуседмичен срок да сключите споразумение за разсрочване на дължимата от вас сума, като първоначално заплащате 30% от същата. За целта се обръщате към юрисконсултите на “Топлофикация София” ЕАД, които ще изготвят споразумението, но предварително ще поискат плащането на 30%  от сумата. Това е задължително условие за сключване на споразумение – поне до настоящия момент се процедира по този начин.

Б. Да направите писмено възражение по образец в двуседмичен срок.
Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който срок  не може да бъде продължаван.
При подадено в срок възражение (не е необходимо да мотивирате възражението си, или да сочите аргументи, или доказателства), съдът указва на заявителя (в примера “Топлофикация “ ЕАД), че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса (още 2%).
При направено възражение от ваша страна обикновено този срок за установяване на вземането се спазва, т.е., не разчитайте на пропуск от страна на “Топлофикация”ЕАД да заведе дело.
Какво следва: провеждане на исково производство с участието на “Топлофикация”ЕАД като ищец, вие като страна ответник и в тези дела като трето лице се допуска да участва и дружеството топлинен счетоводител.
За започналото исково производство ще получите съобщение от съда, с приложена Искова Молба от “Топлофикация” ЕАД и указания за даване на отговор в едномесечен срок от получаването на съобщението.
Отговорът на исковата молба, който следва да дадете, е от изключителна важност и е свързан с редица неблагоприятни за вас последици при неподаване на такъв отговор или при подаването му извън срока.
В. Тези от вас, които не предприемат нито едно от посочените по-горе действия (нито плащане, нито възражение) ще трябва да очакват завеждането на изпълнително дело от страна на “Топлофикация”ЕАД.

сряда, 3 май 2017 г.

Ако сте извършили нарушение на пътя....Ако сте извършили  нарушение на пътя и полицаи са Ви написали акт за установяване на административно нарушение, то очаквайте да получите наказателно постановление. Наказанието предвижда отнемане на книжка за определен период. За липса на застраховка Гражданска отговорност не е предвидено отнемане на свидетелството, освен в случаите, когато това се налага като принудителна административна мярка - до сключване на валидна застраховка Гражданска отговорност. Какво е нужно да се знае:
Това, че е бил съставен акт не означава, че нарушителят трябва да предаде веднага книжката си. Обикновено като доказателство за извършеното нарушение се отнема контролния талон. Той служи именно за това и става част от наказателната преписка. При изпълнение на санкцията /глоба или друга предвидена в закона/, талонът се връща. Самата шофьорска книжка /свидетелството за правоуправление на МПС/ остава у водача и той може да си кара автомобила спокойно.

http://advokatpetkova.com

http://kat.mvr.bg/default.htm

вторник, 2 май 2017 г.

Вписване на промени по партидата на фирма

Вписване на промени в ООД (ЕООД)

В 7-дневен срок от взимане на решение от общото събрание за промени в обстоятелствата на ООД, управителят на ООД (ЕООД) е длъжен да подаде Заявление по образец за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията. Подлежат на вписване промените в следните обстоятелства:

Фирмата (името, под което дружеството упражнява дейност)
  • седалището и адреса на управление на дружеството;
  • предмета на дейност
  • срока, за който дружеството е учредено;
  • увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
  • приемане на нов/и съдружник/ци, прекратяване членството на съдружник/ци, изключване на съдружник/ци, прехвърляне на дялове;
  • преобразуване на дружеството;
  • прекратяване на дружеството;
  • управлението и начина на представителство - назначаването или освобождаването на управител или управители, възлагането на управлението на едни или няколко управители или на всички управители;
 http://www.advokatpetkova.com


 https://public.brra.bg/CheckUps/Default.ra

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...