събота, 23 септември 2017 г.

Договор за наем -процедура

Примерен образец (бланка) на договор за наем
 
 
 
Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от десет години, освен ако е търговска сделка (когато поне едната страна по договора е търговец и сделката е свързана с упражняваното от него занятие). Лицата, които имат право само на управление на имота (тези, които не са собственици, например пълномощници) не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години. В случаите, когато тези предели са превишени, договорите за наем автоматично и по силата на закона се смятат сключени за 10, съответно 3 години.
Договор за наем на недвижим имот за срок повече от една година трябва да бъде нотариално заверен и да бъде вписан в имотния регистър.
При продажба на недвижимия имот, предмет на договора за наем, същият остава в сила за новия собственик, ако е бил вписан в имотния регистър. Ако договорът за наем, има достоверна дата (нотариална заверка на датата), той е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но за не повече от една година от прехвърлянето. Ако няма достоверна дата и наемателят използва имота, договорът е задължителен за приобретателя като договор за наем без определен срок.
Наемателят е ползвател на наетата вещ, който заплаща наемна цена.
Наемодател може да бъде не само собственикът на вещта, а и носителят на вещното право на ползване, всеки от съсобствениците на вещта, друг наемател - при условие, че наемодателят не е забранил изрично вещта да бъде пренаемана от трети лица.
Договора за наем е сключен с постигането на съгласие между страните, което не е необходимо да бъде облечено в определена форма. Действителни са както устното споразумение, така и ПИСМЕНИЯТ ДОГОВОР. Но за да може да бъде противопоставен договорът за наем на трети лица, които са придобили имота от наемодателя, преди изтичането на срока на наема, е необходимо да се има предвид следното: ако сключеният договор за наем на недвижим имот е вписан в имотния регистър, той остава в сила спрямо приобретателя (чл. 237, ал. 1 ЗЗД). Ако има достоверна дата (например заверен е от нотариус), договорът е задължителен за новия собственик до изтичане на срока му, но за не повече от една година от прехвърлянето на имота (чл. 237, ал. 2 ЗЗД).
 

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...