петък, 5 май 2017 г.

Какво да правите, когато получите Заповед за изпълнение?
Не сте си платили дадено задължение?
Дали към Топлофикация, дали към някои мобилен оператор?
Пред вас като евентуални длъжници на топлофикационното дружество са налице няколко възможности, както следва:
А.  Да платите в двуседмичен срок, посочената в заповедта за изпълнение сума – сбора от всички суми, по посочения пример.
В случай, че считате за основателно искането за плащане (реално дължите) на “Топлофикация “ ЕАД или нямате доказателства за това, че не дължите исканата от вас сума, или няма изтекла във ваша полза погасителна давност (3-годишна) или други доказателства, които да установяват неоснователността на претендираната сума, то е най-добре да платите задълженията си.
Плащането може да извършите в пълен размер по посочената в Заповедта банкова сметка. Но следва да имате предвид, че последните години “Топлофикация София” ЕАД допуска в този двуседмичен срок да сключите споразумение за разсрочване на дължимата от вас сума, като първоначално заплащате 30% от същата. За целта се обръщате към юрисконсултите на “Топлофикация София” ЕАД, които ще изготвят споразумението, но предварително ще поискат плащането на 30%  от сумата. Това е задължително условие за сключване на споразумение – поне до настоящия момент се процедира по този начин.

Б. Да направите писмено възражение по образец в двуседмичен срок.
Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който срок  не може да бъде продължаван.
При подадено в срок възражение (не е необходимо да мотивирате възражението си, или да сочите аргументи, или доказателства), съдът указва на заявителя (в примера “Топлофикация “ ЕАД), че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса (още 2%).
При направено възражение от ваша страна обикновено този срок за установяване на вземането се спазва, т.е., не разчитайте на пропуск от страна на “Топлофикация”ЕАД да заведе дело.
Какво следва: провеждане на исково производство с участието на “Топлофикация”ЕАД като ищец, вие като страна ответник и в тези дела като трето лице се допуска да участва и дружеството топлинен счетоводител.
За започналото исково производство ще получите съобщение от съда, с приложена Искова Молба от “Топлофикация” ЕАД и указания за даване на отговор в едномесечен срок от получаването на съобщението.
Отговорът на исковата молба, който следва да дадете, е от изключителна важност и е свързан с редица неблагоприятни за вас последици при неподаване на такъв отговор или при подаването му извън срока.
В. Тези от вас, които не предприемат нито едно от посочените по-горе действия (нито плащане, нито възражение) ще трябва да очакват завеждането на изпълнително дело от страна на “Топлофикация”ЕАД.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...