вторник, 2 май 2017 г.

Вписване на промени по партидата на фирма

Вписване на промени в ООД (ЕООД)

В 7-дневен срок от взимане на решение от общото събрание за промени в обстоятелствата на ООД, управителят на ООД (ЕООД) е длъжен да подаде Заявление по образец за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията. Подлежат на вписване промените в следните обстоятелства:

Фирмата (името, под което дружеството упражнява дейност)
  • седалището и адреса на управление на дружеството;
  • предмета на дейност
  • срока, за който дружеството е учредено;
  • увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
  • приемане на нов/и съдружник/ци, прекратяване членството на съдружник/ци, изключване на съдружник/ци, прехвърляне на дялове;
  • преобразуване на дружеството;
  • прекратяване на дружеството;
  • управлението и начина на представителство - назначаването или освобождаването на управител или управители, възлагането на управлението на едни или няколко управители или на всички управители;
 http://www.advokatpetkova.com


 https://public.brra.bg/CheckUps/Default.ra

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...