четвъртък, 29 юни 2017 г.

Какво да правим, когато работодателя забавя заплатата?

Не отлагайте разрешаването на проблема със забавянето на заплатата.
Забавата от страна на работодателя да ви изплати дължимото трудово възнаграждение е достатъчно, за да можете да предявите своите вземания по съдебен ред.
В този случай имате право да прекратите трудовият договор без предизвестие, на основание чл.327, ал.1, т.2 от Кодекс на Труда.
Какво трябва да напривите:
1.      Уведомявате работодателя.
2.      Работодателят е длъжен да издаде Заповед за прекратяване на трудовия договор, където да опише неизплатените работни заплати, размера на обезщетенията.
3.      Не забравяйте,че имате право на обезщетение, на основание чл.221, ал.1 в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово право-отношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.
4.      Имате право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година.
5.      Заповедта следва да ви бъде връчена.
6.      В случай, че в Заповедта не са описани размерите на обезщетенията, както и дължимите възнаграждения, подпишете същата, като напишете и възраженията си /не са записани дължимите възнаграждения, дължими обезщетения и др./
7.      Ако работодателят не ви заплати доброволно дължимите трудови възнаграждения и обезщетения  следващата стъпка е да търсите своите права по съдебен ред.
8.       Подайте молба за извлечение от ведомостите за заплати, за изплатени и неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения до работодателя.
9.      Ако той не ви съдейства и откаже да ви издаде извлечение, подайте Жалба до Инспекцията по труда.
10.   Работодателят Ви носи административно наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията си.
 http://www.advokatpetkova.com/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE

вторник, 27 юни 2017 г.

Препоръка за българските граждани, пътуващи към Гърция
http://www.advokatpetkova.com

Ако пътувате към южната ни съседка, следва да имате предвид, че глобата за неправилно изпреварване в Гърция е 700 евро, като тя е придружена и с отнемане на шофьорската книжка за 20 дни. Това е само едно от  наказанията в  Гърция.  За сравнение  в България неправилното изпреварване струва на шофьорите 20 лева, а ако при маневрата е създадена опасност за други участници в движението, глобата  е от 50 до 150 лв.
Относно документите за пътуване е необходимо да знаете, че трябва да имате валидна българска лична карта, паспорт или временен паспорт. Един от тези документи е необходим, за да се мине границата.
Министерството на външните работи информират, че  „при пътуване в Република Гърция българските граждани трябва да имат валидна европейска здравноосигурителна карта, с оглед оказването при необходимост на спешна медицинска помощ. Задължително е притежаването на зелена карта или валидна застраховка за автомобила”.
България разполага с две дипломатически мисии в Гърция – посолството е в Атина, а генералното консулство в Солун. Телефонните номера в гръцката столица са – 0030 2106748 106 и 0030 2106748 105, а в Солун – 0030 2310 829 210 и 0030 2310 869 510. Има и два дежурни, на които служителите отговарят извън работно време – 0030 6937 096 220 (Атина) и 0030 2310 869 520 (Солун).
http://www.advokatpetkova.com

понеделник, 26 юни 2017 г.

Публикуване на ГФО
http://www.advokatpetkova.com
Не забравяйте да публукувате своите годишни отчети. Глобите са доста солени.
Ако си задавате въпрос кой следва да публикува ГФО, то трябва да знаете, че  ГФО (годишни финансови отчети) следва да публикуват:
 -  търговски предприятия по смисъла на Търговския закон;
- юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
- неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
- чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
- юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни.
Елементите на ГФО, които трябва да се публикуват са:
1.      Счетоводен баланс;
2.      Отчет за приходите и разходите;
3.      Отчет за паричните потоци;
4.      Отчет за собствения капитал;
ГЛОБИ за непубликувани отчети са:
Глобата е  в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
Необходими документи:
За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.
За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.
За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните годишни финансови отчети.
Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :
Държавна такса към Агенцията по вписванията е на хартиен носител - 40,00 лева, а при подаване по електронен път от адвокат - 20,00 лева..
 http://www.advokatpetkova.com/

четвъртък, 8 юни 2017 г.

Кога НАП ще започне да отписва служебно по давност?Адвокат
След цяла една година откакто се стигна до нововъведението в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), при което Агенцията за приходите (НАП) щеше да  започне да отписва по служебен път задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност и това досега така и не се случило!
Все още се налага да пиша молби, изразяващи изричното заявление от страна на дължащия съответните суми, те да бъдат погасени по давност. Не отлагайте, а се консултирайте с адвокат, за да може вашите задължения да бъдат отписани.
За абсолютна давност е приет срокът от 10 г., като те започват да текат от годината, следваща тази, през която съответната сума е била дължима. Изключение ще се прави за дългове, които са били отсрочвани или разсрочвани.
Правни услуги

понеделник, 5 юни 2017 г.

Условия за пенсиониране на полицаи? 

 
нови правила за пенсиониране

Държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи иа се пенсионират при по  специфични условия. Съобразно новите правила те придобиват право на пенсия при навършена изискуема възраст и осигурителен стаж   при навършване на възраст 53 години и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3-ти действително изслужени (18 години).От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст.

А ако искате да се информират колко е стажа им към даден момент не може да се снабдите с тази информация от НОИ, тъй като същата е секретна. Инфомрация може да получите от счетоводството или от самия фиш за заплата.

 http://www.advokatpetkova.com


Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...