сряда, 17 май 2017 г.

Издръжка на дете

http://www.advokatpetkova.com


Съгласно  Семейния кодекс (СК) всеки родител е длъжен  да осигурява условия на живот, необходими за развитие на детето. Когато родителските права на детето са предоставени за упражняване на единия родител, то другия е длъжен да заплаща издръжка в размер, определен от съд.
Може да се търси издръжка и за минало време. Размерът на издръжката се определя според нуждите на детето и възможностите на родителя, който я дължи.
Родителят дължи издръжка на своето дете до навършване на пълнолетие, както и след това, ако детето учи редовно в средно и висше учебно заведение, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение.
След навършване на пълнолетие обаче, задължението за даване на издръжка не е безусловно. Законът поставя изискване детето да не може да се издържа от доходите си или от използване на имуществото си и родителят да може да дава издръжката без особени затруднения.

http://www.advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...