сряда, 24 май 2017 г.

Как да обжалваме ТЕЛК?http://advokatpetkova.com/

Заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) могат да обжалват:

1. решенията на ТЕЛК – в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
2.решенията на НЕЛК – пред Административния съд – град София по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Органите на медицинската експертиза могат и по своя инициатива да отменят или да изменят неправилни решения на по-долустоящите органи, както и да връщат техните решения за отстраняване на грешки или непълноти в тримесечен срок от постановяването им.
Ръководителят на НЕЛК може да разпореди преразглеждане на неправилни или противоречиви решения на нейните състави в тримесечен срок от издаването им.
Решенията на органите на медицинската експертиза, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.
Жалбата или протестът се подава в писмена форма.

http://advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...