четвъртък, 11 май 2017 г.

Процедура по осиновяванеhttp://advokatpetkova.com

Българското законодателство определя 3 хипотези, в които осиновяването е задължително е пълно:
1. когато осиновяваният е дете на неизвестни родители;
2. когато родителите са дали предварително съгласие за пълно осиновяване;
3. в случая по чл. 93, ал. 2 и 3 СК.
В останалите случаи осиновяването може да бъде както пълно, така и непълно.
Компетентен да се произнесе по искането за осиновяване е окръжният съд по местонахождение на регионалната дирекция по социално подпомагане, чийто Съвет по осиновяване е определил осиновяващия
За да се осигурят в максимална степен интересите и закрилата на децата, законодателят е установил редица условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде допуснато осиновяването:
Осиновяващ може да бъде само дееспособно лице, което не е лишено от родителски права
Осиновяващият да е вписан в Националния регистър на осиновяващите за пълно осиновяване. Това изискване не се прилага, когато:
- съпруг осиновява дете на своя съпруг;
- внук се осиновява от дядо и баба или от единия от тях;
- осиновител е роднина по съребрена линия от трета степен;
- при осиновяване от настойник или попечител или от семейство на роднини или близки, при които детето е настанено по съдебен ред.
Осиновяван може да бъде само лице, което при подаване на молбата за осиновяване не е навършило осемнадесет години.
Никой не може да бъде осиновен от две лица, освен ако те са съпрузи.
 Никой не може да бъде осиновен втори път, докато не е прекратено съществуващото осиновяване. Посочените две забрани (в т. 2.4. и 2.5.) не се прилагат, когато осиновяващ е съпругът на лицето, което вече е осиновило същия осиновяван.
 Осиновяващият трябва да е най-малко с петнадесет години по-възрастен от осиновявания.
Към всяка регионална дирекция за социално подпомагане се създава Съвет по осиновяване, който се състои от председател - директорът на съответната регионална дирекция за социално подпомагане, и членове - ръководителят на специализираната институция, в която е настанено детето, както и на институцията, предоставяща услуги от резидентен тип, юрист, определен от областния управител, лекар, определен от директора на регионалния център по здравеопазване, педагог, определен от регионалния инспекторат по образование, и психолог, определен от дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
Съветът по осиновяване определя за всяко дете от регистъра в регионалната дирекция за социално подпомагане подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписването му в регистъра, изразените от предпочитания, качествата му, дали не е бил определян за подходящ осиновяващ на друго дете и не е подал в срок молба за осиновяване, както и другите обстоятелства от значение за осиновяването.
Регионалната дирекция за социално подпомагане писмено уведомява първия подходящ осиновяващ за детето и неговите данни, както и за условията, при които може да осъществи личен контакт с него със съдействието на съответната дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
Съветът по осиновяване може да определи за подходящ осиновяващ за детето лице, което осъществява приемна грижа като приемно семейство, ако е вписано в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване и е полагало грижи за детето не по-малко от една година от настаняването му за отглеждане в семейството. В този случай регионалната дирекция за социално подпомагане писмено уведомява осиновяващия.
В 1-месечен срок от получаване на уведомлението осиновяващият, може да подаде до съда молба за осиновяване чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.
Регионалната дирекция за социално подпомагане изпраща на съда молбата за осиновяване заедно с цялата преписка в 3-дневен срок от получаването й.
В случай че определеното за подходящо лице писмено откаже предложението или не подаде молба за осиновяване в 1-месечния срок, Съветът по осиновяване в 14-дневен срок уведомява следващия подходящ осиновяващ за детето. Отказът или неподаването на молба се отбелязва в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване .
В общия случай компетентен да разгледа молбата за осиновяване е окръжният съд по местонахождението на Регионалната дирекция за социално подпомагане, чийто Съвет по осиновяване е определил осиновяващия (това е Съветът по настоящ адрес на детето).
Окръжният съд разглежда молбата за осиновяване в съдебно заседание, при закрити врати в 14-дневен срок от постъпването й. Съдът изисква доклад от дирекция "Социално подпомагане", а в хода на делото изслушва:
- заключението на прокурора;
- осиновявания, ако е навършил 14 години.


Новият акт за раждане на детето се съставя от длъжностното лице по гражданското състояние в общината или кметството, посочено в съдебното решение въз основа на заверен препис от решението на съда. Актът се съставя в тридневен срок от получаване на преписа.


http://advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...