понеделник, 22 януари 2018 г.

Запор на заплата от ЧСИ
Съдебните изпълнители могат да наложат  запор върху трудовото ви възнаграждение основа на изпълнителен лист, без дори да знаете, че сте сте осъден.
Но има граница на сумата, която може да бъде удържана заплатата.
Извършването на запор става, чрез  изпращане на запорно съобщение от ЧСИ до вашия работодател. В резултат той удържа суми от трудовото ви възнаграждение и ги превежда на ЧСИ (частен съдия изпълнител).
Може да бъде направен запор на банковата ви сметка, по която получавате заплатата си. В случай, че трудовото ви  възнаграждение е с размер под минималната работна заплата, ЧСИ няма право да му прави запор и следва да подадете молба за вдигане на запора.
Ако заплата ви е над минималната работна заплатасе удържа определена част.
Получено нетно възнаграждение:
800.00 лв.
За:
януари 2018 г.
Лицето издържа деца:
Не
Лицето има и друг запор за издръжка:
Не

Сумата на удръжката по запора е:
266.67 лв.

четвъртък, 4 януари 2018 г.

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ПРАВО ЗА 2018г.

Увеличаване на минималната работна заплата
С началото на новата година по традиция  се променят и редица закони, засягащи  данъчното право.
С тези промени са много важни както за  гражданите, така и за фирмите.
Най-важните промени в данъчното законодателство за 2018г., които трябва да знаете, са:


 • От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата се увеличава от 460 лв. на 510 лв.  А това означава, че минималната работна часова заплата вече е 3,07 лв., както съобщават от   пресцентъра на МС. 
 • В близките две години  - 2019г. и 2020г.  – е предвидено да има ново увеличение с по 50 лв. на година, което означава, че през 2020г. минималната работна заплата ще достигне до  610 лв.

 • С увеличаването на минималната заплата респективно се увеличава и минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (СОЛ). Лицата, избрали самоосигуряването ще заплащат с около  20лв. повече на месец през 2018г.

 •    Друга важна промяна е свързана с определянето на нов размер на минималната пенсия. От 01.01.2018г., размерът на минималната пенсия ще  бъде 200 лв.

 •  Новите промени засягат  и хората, останали без работа. Покачва се минималното дневно обезщетение за безработица от 7,20 лева  на 9 лева.

 • Но вече има и горна граница на обещетението в размер на 74.20 лв. на ден.  Разбира се, не е пропусната и възможността за промяна на изискванията  за  право за обезщетение за безработица. От новата година следва да има най-малко 12 месеца от последните 18 внесени или дължими вноски за фонд "Безработица". Oсигурителната вноска за фонд "Пенсии"  също се покачва с около 1 пункт.

 •  Новите промени водят и до увеличаване  на минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, който може да видите МОД ЗА ПРОФЕСИИТЕ.

 •    Земеделските стопани също не бяха подминати - минималния осигурителен доход за тях вече е 350лв.

 •   До 31 януари пък  физическите лица могат да ползват отстъпката по данъка за довнасяне на физическите лица по годишната данъчна декларация. Тези от тях, който  подадат  годишна данъчна декларация  по електронен път, ползват отстъпка  от 5% , но не повече от 500 лв., при условие че нямат задължения към държавата и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари. Това се отнася и за годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ  за 2017 г.
 •    Детските надбавки за едно дете се увеличават от 35 лв. на 40 лв. За две деца сумата е  90 лв., за три деца - 135 лв., за четири деца - 145 лв, а за всяко следващо се добавят 20 лв. Обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години се увеличава от 340 лв. на 380 лв. Средномесечният доход,  за получаване на детски надбавки  вече е 450 лв., а не както беше досега – 400лв.

 •      Не се променя обаче максималния осигурителен доход от 2600 лв.

  СРОКОВЕТЕ, който трябва да знаете и да спазвате за  2018г. са:

До 15 март

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ се подава в НАП в срок до 15 март на следващата година.
До 31 март
До 31 март на следващата година се подава декларация в търговския регистър от предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.
До 30 април
Няма  изискване  фирмите, подаващи декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ в териториалната дирекция "Инспекция по труда" да подават уведомление в срок до 30 април на следващата година, когато нямат промяна в обстоятелствата, но ако фирмата е учредена през 2017г. следва да подаде такава.
От 14 на 7 дни
Промени се срокът за подаване на заявлението за задължителна регистрация по ЗДДС. От 01.01.2018 г.  ве е 7 дни. Помените касаят задължителна регистрация по чл. 96 и задължителна регистрация в резултат на преобразуване по чл. 132. 


понеделник, 1 януари 2018 г.

Електронните услуги на НАП с ограничен достъп в началото на 2018г.

Ако се налага да използвате електронните услуги на НАП

Oт 01 до 07 януари 2018 г. в НАП ще се извършва годишно приключване на информационните системи. Това налага промяна в достъпите до електронните услуги и офиси на Приходната агенция.


1. Временно ще бъдат недостъпни част от онлайн  електронните услуги за подаване на данни и документи от задължените лица.

2. През посочения период ще има забавяне при получаването на резултати от обработката на подадените по електронен път декларации и документи чрез услугите за подаване на  декларации и документи за осигурителни вноски (образци 1, 3, 5, 6 и 7), вкл. и уведомления за трудови договори; справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС, както и дневници по ЗДДС и VIES декларации;декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.;декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за 4-то тримесечие на 2017 г. и месец декември 2017 г.

3. Електронните услуги, които дават информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“) ще работят с данни, които са актуални към 31 декември 2017 г.

4 .Всички декларации, искания и заявления в датите от 02 до 05 януари 2018 г., които се подават в офисите за обслужване на НАП, ще се приемат.

5. Към 01.01.2018 г. няма промяна в реда за плащане, банковите сметки и образците за плащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП.


Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...