понеделник, 26 юни 2017 г.

Публикуване на ГФО
http://www.advokatpetkova.com
Не забравяйте да публукувате своите годишни отчети. Глобите са доста солени.
Ако си задавате въпрос кой следва да публикува ГФО, то трябва да знаете, че  ГФО (годишни финансови отчети) следва да публикуват:
 -  търговски предприятия по смисъла на Търговския закон;
- юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
- неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
- чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
- юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни.
Елементите на ГФО, които трябва да се публикуват са:
1.      Счетоводен баланс;
2.      Отчет за приходите и разходите;
3.      Отчет за паричните потоци;
4.      Отчет за собствения капитал;
ГЛОБИ за непубликувани отчети са:
Глобата е  в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
Необходими документи:
За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.
За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.
За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните годишни финансови отчети.
Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :
Държавна такса към Агенцията по вписванията е на хартиен носител - 40,00 лева, а при подаване по електронен път от адвокат - 20,00 лева..
 http://www.advokatpetkova.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...