вторник, 4 юли 2017 г.

Какво трябва да знаем за наследствената пенсия?http://www.advokatpetkova.com


Изчисляването на наследствената пенсия се извършва с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) или на друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, а за лицата, които не са български граждани и нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна - на длъжностното лице в Столичното управление "Социално осигуряване" и на длъжностно лице в НОИ, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина, или други длъжностни лица, определени от управителя на НОИ (чл. 98, ал. 1 КСО, чл. 10, ал. 1 НПОС).

Лица, които имат право на наследствена пенсия:

1. Децата на починалото лице имат право на наследствена пенсия до навършване на 18 години, както и след тази възраст, ако учат (виж чл. 34 НПОС) - за срока на обучението, но не по-късно от 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18-, съответно до 26-годишна възраст. Право на наследствена пенсия имат както родените в брака, така и извънбрачните и осиновените деца (чл. 82, ал. 1 КСО, чл. 31, ал. 1 НПОС).
2. Преживелият съпруг или съпруга, които не са встъпили в нов брак, имат право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, или преди тази възраст, ако са неработоспособни (чл. 82, ал. 2 КСО).
3. Родителите имат право на наследствена пенсия от децата си, ако са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО и не получават лична пенсия. Родители на лица, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия от децата си, независимо от възрастта им. Те имат право на наследствена пенсия дори ако получават лична пенсия, като получават двете пенсии в пълен размер (чл. 82, ал. 3 и 4 КСО, чл. 36 НПОС).
ІІІ. Необходими документи
1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, утвърден от управителя на НОИ (чл. 1, ал. 1 НПОС);
2. Приложения към заявлението
2.1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИТЕ;
2.2. за деца над 18- до навършването на 26-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение;
2.3. за деца, инвалидизирани до 18-, съответно до 26-годишна възраст по време на обучението или наборната военна служба - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с всички необходими данни за определяне на правото и срока на пенсията;
2.4. за преживелите съпрузи, които не са навършили изискващата се възраст и са неработоспособни - експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото и срока на пенсията;
2.5. за децата - декларация, че не са осиновени, а за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак;
2.6. за родителите - декларация, че не получават лична пенсия и не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители - удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината;
2.7. за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба - и документ, издаден или заверен от съответното поделение, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на наборната служба (чл. 1, ал. 1 и чл. 4 НПОС).
Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия от наследодател, който е бил пенсионер, се представят документите по чл. 4, т. 1-6 НПОС.
    Видове наследствени пенсии:
1. Наследствена пенсия от наследодател, който е бил пенсионер
На основание чл. 83, ал. 6 КСО, при смърт на пенсионер, който е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване или лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствената пенсия се отпуска в процентите по чл. 81 КСО съобразно вида на получаваната пенсия. Това означава, че когато наследодателят е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, на наследниците се отпуска наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване, а в случай че наследодателят е получавал лична пенсия за осигурителен стаж и възраст - на наследниците се отпуска наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст.
В случай че наследодателят е получавал лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, работил е след отпускането на пенсията и е починал вследствие на трудова злополука или когато наследодателят е получавал лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, или пенсия за военна инвалидност и със смъртта си е придобил право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, на наследниците се отпуска по-благоприятната по размер пенсия.
Ако наследодателят е получавал лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, работил е след отпускането на пенсията и е починал вследствие на трудова злополука, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, както от получаваната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, така и от пенсията за инвалидност поради трудова злополука, на която наследодателят е придобил право. Аналогично, когато наследодателят е получавал лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест и със смъртта си е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на наследниците се отпуска наследствена пенсия, както от получаваната лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, така и от пенсията за осигурителен стаж и възраст, на която е придобил право със смъртта си. По същия начин се постъпва и когато наследодателят е получавал лична пенсия за военна инвалидност и със смъртта си е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
В случай че наследодателят е получавал лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, след което същата е спряна, тъй като му е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, на наследниците се отпуска наследствена пенсия от получаваната към смъртта пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Не се извършва преценка на по-благоприятен вид пенсия.
Ако осигуреното лице е получавало пенсия за военна инвалидност, наследствената пенсия се определя от следващата се пенсия за военна инвалидност при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, определена по чл. 86 КСО (чл. 83, ал. 5 КСО).
2. Наследствена пенсия от наследодател, който не е бил пенсионер
При смърт на осигурено лице, което не е било пенсионер, се преценява правото на наследствена пенсия от всички видове пенсии, на които лицето е придобило право със смъртта си, и на наследниците се отпуска наследствена пенсия от най-благоприятната по размер пенсия (сбор от пенсии) на наследодателя.
В случай че наследодателят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, наследствена пенсия на правоимащите наследници се отпуска от полагащата се лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако това е по-благоприятно за тях (чл. 83, ал. 2 КСО).
При смърт на осигурено лице, което не е било пенсионер, на наследниците се отпуска пенсия в съответствие с вида лична пенсия за общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, която починалият би получил като инвалид със загубена работоспособност над 90 на сто, а при смърт на военнослужещ на наборна военна служба на наследниците му се отпуска пенсия, като за база се взема размерът по чл. 86, ал. 1 КСО, равен на следващата се пенсия за военна инвалидност при намалена работоспособност над 90 на сто (чл. 83, ал. 1 и 4 КСО).

 http://www.advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...